Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Formulár žiadosti o uznanie rovnosti dokladu o vzdelaní (nostrifikácia)

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť obsahuje

 a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,

c) predmet žiadosti,

d) určenie druhu dokladu o vzdelaní, s ktorým sa má predložený doklad o vzdelaní porovnať,

e) názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala,

f) rok ukončenia štúdia,

g) podpis žiadateľa.

 

Prílohou žiadosti sú najmä

a) kópia dokladu totožnosti,

b) osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,

c) výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,

d) potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,

e) doklad o zaplatení správneho poplatku.

 

Rozsah ďalších dokladov potrebných v konaní určuje správny orgán.

 

Uznávanie dokladov o vzdelaní (medzinárodná zmluva)

Konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti druhov dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť obsahuje

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,

c) predmet žiadosti,

d) názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala,

e) rok ukončenia štúdia,

f) podpis žiadateľa.

 

Prílohou žiadosti sú najmä

a) kópia dokladu totožnosti,

b) osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,

c) doklad o zaplatení správneho poplatku.

 

Rozsah ďalších dokladov potrebných v konaní určuje správny orgán.

Žiadosť_01062022 (docx, 39 kB)