Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Materská škola internátna pre deti so sluchovým postihnutím, Drotárska 48, Bratislava

Zameranie:
Materská škola internátna pre deti so sluchovým postihnutím je súčasťou Základnej školy internátnej s materskou školou internátnou  pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Drotárska cesta 48, Bratislava. Poskytuje predškolskú výchovu, veku primerané vzdelávanie a ubytovanie deťom so sluchovým postihnutím rôznej intenzity a stupňa postihnutia.
 
Pobyt detí v ŠMŠ je celodenný a celotýždenný (s možným nástupom dieťaťa na internát už v nedeľu v popoludňajších hodinách). V areáli ŠMŠ sa nachádza detské ihrisko s pieskoviskami, preliezkami, hojdačkami,  šmykľavkami, hojdacími koníkmi a otvorené bazény pre plné vyžitie detí aj počas pobytu vonku.

Špeciálnu materskú školu navštevujú sluchovo postihnuté deti, ktoré  majú podstatne lepšie predpoklady zvládnuť učebné osnovy základnej školy, sú schopné ľahšie sa integrovať do spoločnosti zdravých jedincov, nakoľko výchovou v predškolskom zariadení sa  rozvíja predovšetkým verbálna komunikácia Kolektív odborníkov tvoria špeciálni pedagógovia najmä surdopédi, logopéd, psychológ, zdravotné sestry, vychovávatelia.

Špeciálna materská škola poskytuje rodičom detí so sluchovým postihnutím poradenskú službu. Dvakrát do roka škola organizuje rehabilitačné pobyty, ďalej zabezpečuje odborné prednášky, besedy s lekárom, logopédom a dialógy so psychológom a sociálnou sestrou.

Ako jediná MŠ na Slovensku sa orientuje na ranú výchovu sluchovo  postihnutých detí s kochleárnym  implantátom. Pri rozvíjaní reči používajú v MŠ tzv. orálnu metódu, kedy sa deti so sluchovým postihnutím učia používať zvukovú reč pri dorozumievaní sa.