Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Materská škola pre deti so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava

Zameranie:
Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Svrčia 6, Bratislava, ktorá poskytuje vzdelávanie deťom a žiakom so zrakovým postihnutím.
 
Materská škola je situovaná v mestskej časti Karlova Ves s rozľahlým areálom, ktorý ponúka deťom v predškolskom zariadení široké možnosti telesného pohybu a hier na školskom dvore. Nakoľko je  internátnou školou môže prijímať aj mimo bratislavské deti a poskytnúť ubytovanie v internáte.  Materská škola má jednu triedu so 6 deťmi. Maximálny počet žiakov v triede špeciálnej materskej škole je 8 detí. Program výchovnej práce v materskej škole vychádza z programov MŠ bežného typu a je rozšírený o špeciálne výchovy: individuálnu tyflopedickú (pedagogika zrakovo postihnutých) starostlivosť, priestorovú orientáciu a mobilitu zrakovo postihnutých, základy Braillovho písma. Príprava je zameraná na lepšiu adaptáciu a bezproblémový prechod zrakovo postihnutých žiakov do základnej školy. Deti so špeciálno-pedagogickými potrebami zaškoľujú v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe na základe žiadosti rodiča, lekára,  alebo  psychológa vo veku od 3 – do 6 rokov.

V špeciálnej materskej škole  ponúkajú rodičom detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami vysokú špeciálno-pedagogickú odbornosť výchovného procesu, špeciálne kompenzačné a rehabilitačné pomôcky, odbornú intervenciu špeciálno-pedagogického, tyflopedického  a psychologického poradenstva a diferencovaný individuálny prístup k deťom. Špeciálne pedagogičky v rámci výchovnej činnosti rozvíjajú u detí sebaobslužné činnosti, motorické a manuálne zručnosti a návyky, dostávaj základy z matematiky a písania, aby ľahšie zvládali náročnosť učebných osnov základnej školy.

V popoludňajšej činnosti sa venujú maľovaniu, modelovaniu, práci s papierom, ale tiež sa pohybovým aktivitám a hrám. Deti navštevujúce  materskú školu majú podstatne ľahší štart pre absolvovanie povinnej školskej dochádzky.