Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Voľné miesta na stredných školách v Bratislavskom kraji - miesta v 1. ročníku stredných škôl v školskom roku 2023/2024

Žiakom, ktorí neboli ani po júnovom termíne prijímacej skúšky (tzv. 2. kolo) prijatí na štúdium v žiadnej strednej škole, a žiakom, ktorí si po úspešnom skončení deviateho ročníka základnej školy alebo základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nepodali prihlášku na štúdium do strednej školy a nemajú splnenú povinnú školskú dochádzku, príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole.

Regionálny úrad školskej správy v Bratislave ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve s územnou pôsobnosťou pre Bratislavský kraj odporúča nasledovný postup:
1. Zákonný zástupca doručí na  Regionálny úrad školskej správy v Bratislave písomnú žiadosť o umiestnenie svojho dieťaťa (žiaka 9. ročníka základnej školy), neprijatého na základe výsledkov prijímacieho konania na žiadnu strednú školu.
2. V žiadosti uvedie zákonný zástupca študijný odbor a strednú školu zo zoznamu voľných miest, o ktorú má záujem.
3. Vybavovanie žiadosti o umiestnenie môže urýchliť, ak zákonný zástupca k žiadosti priloží vyjadrenie strednej školy k prijatiu žiaka na voľné miesto, o ktoré prejavili záujem.