Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania

Podľa § 155 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania môže na základe žiadosti zúčastniť fyzická osoba, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku; žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve, t.j. príslušnému regionálnemu úradu školskej správy.

Táto úprava má za cieľ „uľahčiť získanie základného vzdelania... osobám, ktoré neukončili základnú školu a boli určitý čas „mimo školského systému“, aby napriek tomu prostredníctvom externého testovania mohli získať základné vzdelanie a prípadne aj pokračovať v ďalšom vzdelávaní" (z dôvodovej správy k zákonu č. 415/2021 Z. z.).

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania podľa § 155 ods. 9 školského zákona sa vykoná z vyučovacích predmetov, ktoré určí ministerstvo školstva.

Termín externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania zverejňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a regionálne úrady školskej správy.

Viac informácií  môžete získať na Regionálnom úrade školskej správy v Bratislave:
tel.: 02/322 26 208
mail: gabriela.porubska@russ-ba.sk