Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania

Zákonom č. 415/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01. 01. 2022 upravili podmienky a možnosti získania nižšieho stredného vzdelania fyzickej osobe, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku (ďalej len „uchádzač“) tak, aby mohla pokračovať v ďalšej vzdelávacej ceste.

Vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania sa môže organizovať v dennej forme alebo externej forme štúdia. Dĺžku kurzu určí riaditeľ na základe zistenej úrovne získaného vzdelania osoby, najviac však v dĺžke jedného školského roka.

Vzdelávanie sa uskutočňuje na základnej škole určenej regionálnym úradom školskej správy.