Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Príspevok na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) môže prideliť zriaďovateľovi verejnej školy na základe jeho žiadosti finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „AU“) podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. V súlade s § 6 a § 6a uvedeného zákona môže ministerstvo prideliť finančné prostriedky aj zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy.

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na osobné náklady AU prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Mesačný normatív na osobné náklady AU je 1 016 Eur.

NEFP_AU (xlsx, 10.7 kB)