Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Maturitné skúšky 2023

Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky riadne, náhradné a opravné termíny externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:

 • Riadny termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 14. marca 2023 (utorok) až 17. marca 2023 (piatok) z predmetov
  • 14. 3. 2023 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 15. 3. 2023 cudzie jazyky
  • 16. 3. 2023 matematika
  • 17. 3. 2023 slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
 • Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl a 12. apríl 2023 a 5. – 8. september 2023.
 • Opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2023. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný inštitút vzdelávania mládeže (ďalej len „NIVAM“, ako nástupnícka organizácia NÚCEM) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2023
 • Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 27. október 2022.
Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.